Skip to the content

Terrängmodeller

Terratec erbjuder ett flertal produkter relaterade till höjddata, t ex terrängmodeller, höjdmodeller och ytmodeller.  En terrängmodell baseras oftast på markklassificerade laserdata. För att höja detaljeringsgraden i modellen kan laserdata kombineras med brytlinjer i terrängen.

Terrängmodeller kan levereras i ett flertal olika format anpassade till kundens behov, som triangulerad modell (TIN), raster, färgkodad bild, etc. De kan kombineras med olika typer av attribut, exempelvis markslag eller lutningsindex.

En terrängmodell med hög kvalitet är av stort värde när man planerar och projekterar ny infrastruktur som vägar, järnvägar, kraftledningar och bebyggelse. De kan användas för att beräkna massvolymer, schaktkostnader, avrinning, tillgänglighet, o dyl.

Terratec har flerårig kompetens inom området och kan erbjuda en rad olika produkter anpassade till kundens behov.